Vad är en statlig myndighet?

Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter.

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda.

Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna. I många andra länder har ett statsråd makt att direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige är det inte så. Detta brukar kallas att vi har förbud mot ministerstyre.

Regeringen ansvarar för vem som ska bli chef för en myndighet. Myndighetens chef heter generaldirektör. Det finns ungefär 250 statliga myndigheter i Sverige.

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med – undantag för beslutande politiska församlingar – är myndigheter enligt regeringsformen. Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har.

Vad är en statlig myndighet?